Bezrobotne kobiety i mężczyźni według grup zawodów i specjalności W końcu 2015 r., wśród zarejestrowanych bezrobotnych – 694,2 tys. kobiet oraz 646,1 tys. mężczyzn posiadało zawód (specjalność). W porównaniu do stanu z końca 2014 r. wśród kobiet z zawodem odnotowano spadek o 60,1 tys. osób, tj. o 8,0%, natomiast wśród mężczyzn odnotowano spadek o 68,3 tys. osób, tj. o 9,6%.
W końcu 2015 r., udział bezrobotnych bez zawodu wyniósł 14,9% wśród bezrobotnych kobiet (tj. 122,0 tys. osób) i 13,5% wśród bezrobotnych mężczyzn (101,1 tys. osób).
W grupie tej, w stosunku do stanu z końca 2014 r., wśród kobiet odnotowano spadek o 63,4 tys., tj. o 34,2%, a wśród mężczyzn o 70,0 tys., tj. o 40,9%.
Na rynku pracy trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, ale napotykają je również specjaliści. W końcu
2015 r. najliczniejszą kategorię wśród zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych stanowiły kobiety z zawodami zaliczanymi do grup pracowników usług i sprzedawców, których było 233,8 tys. osób i stanowiły one 28,6% ogółu zarejestrowanych kobiet. Natomiast wśród mężczyzn dominowały osoby posiadające zawody z grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 271,2 tys. osób, tj. 36,3% bezrobotnych mężczyzn.
Kobiety dominowały wśród bezrobotnych posiadających zawody z grup:
- pracownicy usług i sprzedawcy – 78,5% bezrobotnych w tej grupie stanowiły kobiety;
- pracownicy biurowi – 71,1%;
- specjaliści – 67,8%;
- technicy i inny średni personel – 58,3%;
- rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 55,2%.

Trzy na dziesięć bezrobotnych kobiet posiadało jeden z 10 zawodów wymienionych w poniższym rankingu, łącznie 281,0 tys. bezrobotnych kobiet. Są to równocześnie zawody zdominowane w większości przez kobiety. W rankingu pierwsze miejsce pod względem liczebności zajmowali sprzedawcy 128,7 tys. kobiet. Natomiast pierwsze miejsce wśród 10 zawodów nierobotniczych zajął technik ekonomista (27,0 tys. bezrobotnych kobiet w tym zawodzie).

 

tab-1

tab-2